پماد انجدان

مشخصات محصول

مواردمصرف:

ضدخنازیر،جراحات،عرق النساء-سیاتیک(دردهای دیسکوپاتی و ورم های ناشی ازاخلاط فاسد)