قیروطی زبدالبحر(پمادضدخارش واگزما)

مشخصات محصول

مواردمصرف:

برای درمان هرگونه اگزما،خارش،بیماری های سوداوی ار،کهیروحساسیت پوست مناسب است،جهت جرب(گری که با بثورات ریز وخارش همراه است)و قوبا خشونتی سیاه گاهی سرخ که همراه باخارش درپوست ظاهر می شود.