قیروطی رقان(موضعی)

مشخصات محصول

موارد مصرف:

مانع ریختن مو وموجب روییدن مو۰رشدمو)می شود.