ساشه آنیسون

مشخصات محصول

موارد مصرف:

دوددادن آن جهت تسکین صداع بارد(سردردناشی ازغلبه سردی- ضد سینوزیت،گرفتگی بینی وسینوسهای ناشی از زکام وسرما خوردگی)ونزلات بارده(ریختن فضولات سردومرطوب ازمغز به حلق وریه)مفیداست.