روغن گیاهی اگزم استاپ _ کدو(موضعی)

مشخصات محصول

مواردمصرف:

ضدخارش،اگزما و التهاب ناشی ازحرارت(انواع ناراحتی های پوستی که دارای روندالتهابی هستندوحرارت های داخلی وخارجی کلیه ارگان های بدن.)