روغن صبرزرد(موضعی)

مشخصات محصول

مواردمصرف:

مفیددرسردرد(سردردهای پیشانی وشقیقه،سردردهای سینوزیتی،میگرن،احتقان وگرفتگی بینی)